Raportowanie informacji dotyczących klimatu i praw człowieka: pozytywne trendy, ale i braki w danych

Badanie Frank Bold z 2021 r. dotyczące ujawniania informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju przez 250 przedsiębiorstw wskazuje na pozytywne trendy w raportowaniu ESG, ale także sygnalizuje luki w danych, które zagrażają procesowi przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę.
W badaniu Frank Bold zaobserwował ogólny postęp w zakresie raportowania wpływu działalności spółek na klimat i wyznaczaniu przez nie celów klimatycznych opartych na danych naukowych. Jednak spółki w sektorach wysokiego ryzyka, takich jak energetyka czy transport, nadal pozostają w tyle, jeśli chodzi o raportowanie pośrednich emisji gazów cieplarnianych czy ryzyka, jakie ich działalność niesie dla klimatu i przestrzegania praw człowieka. Tymczasem takich informacji coraz częściej domagają się od przedsiębiorstw inwestorzy i instytucje finansowe.

Coroczne analizy Frank Bold

Od 2019 r. inicjatywa Alliance for Corporate Transparency, którą koordynuje Frank Bold, bada raporty niefinansowe największych spółek notowanych na giełdzie, by sprawdzić jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) z 2018 r. działa w praktyce. Badane są m.in. takie zagadnienia jak cele klimatyczne spółek oraz ich oparcie na danych naukowych, kwestie wpływu działalności spółek na klimat, a także ryzyko, jakie działania spółki niosą dla przestrzegania praw człowieka. W odniesieniu do każdego zagadnienia badanie zawiera ocenę, czy dana spółka przekazała informacje wymagane przez dyrektywę oraz czy informacje te są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić zrozumienie indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.​
W 2019 r. przebadaliśmy raporty 1000 europejskich spółek, a w kolejnym roku raporty 300 spółek z Europy Środkowej i Wschodniej z sektorów w największym stopniu przyczyniających się do zmian klimatycznych. W badaniu z 2021 r. Frank Bold przeanalizował raporty 250 przedsiębiorstw z sektorów wysokiego ryzyka (np. energetyki, transportu i finansów) pod kątem ujawniania najważniejszych informacji wpływu na klimat i prawa człowieka.  
Eksperci Frank Bold dokonali już przeglądu ponad 1500 raportów ESG. 

Jest lepiej, ale niewystarczająco dobrze

W badaniu przeprowadzonym w 2021 r. uwzględniono spółki z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Wśród nich znalazły się m.in. Volkswagen, Siemens, BMW, Grupa Allianz czy TAURON Polska Energia. Wyniki pokazują postępy przedsiębiorstw w raportowaniu wpływu na klimat oraz raportowaniu celów opartych na danych naukowych (np. celów redukcji emisji). W porównaniu z wynikami z 2019 r. wzrost wynosi odpowiednio 7 proc. i 18 proc.   
Niemniej, tylko połowa przebadanych przedsiębiorstw raportowała ryzyko swojej działalności dla zmian klimatu, a zaledwie 8 proc. z nich raportowało to ryzyko z podziałem na perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową. Konkretnych informacji na temat emisji gazów cieplarnianych z Zakresu 3 (czyli pośrednich emisji powstałych w całym łańcuchu wartości) dostarczyła tylko jedna trzecia ocenianych spółek. W kwestii praw człowieka 85 proc. badanych przedsiębiorstw nie podało żadnych informacji na temat ryzyka, jakie w tym zakresie rodzi ich działalność.
Tymczasem informacje na temat czynników ESG nabierają coraz większego znaczenia przy ocenie zrównoważonego rozwoju spółek przez inwestorów, banki i innych interesariuszy.
– Raportowanie danych ESG ma kluczowe znaczenie dla przyszłej pozycji rynkowej przedsiębiorstw i ich zdolności do wykorzystania bezprecedensowych możliwości, jakie oferuje zielona transformacja. W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy ogromny wzrost popytu na zielone projekty ze strony inwestorów – mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Frank Bold w Polsce.
Z najważniejszymi wynikami badania dla poszczególnych krajów można zapoznać się tutaj.

Szykuje się zmiana w przepisach

Obecne unijne zasady sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) z 2018 r., która wymaga ujawniania istotnych informacji na temat wpływu na klimat, środowisko, prawa człowieka i sposobów przeciwdziałania korupcji jedynie od dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Ponieważ UE potrzebuje lepszych zasad sprawozdawczości, aby zapewnić wystarczające środki na realizację celów Zielonego Ładu, w przygotowaniu jest obecnie zmiana tej dyrektywy (CSRD), która rozszerzy obowiązki sprawozdawcze na wszystkie spółki giełdowe, niezależnie od ich wielkości.
Równocześnie instytucje unijne opracowują jednolite standardy sprawozdawczości, które wskażą kluczowe informacje z obszaru ESG wymagane od spółek. W przygotowaniu tych standardów bierze bezpośredni udział dwóch ekspertów z Frank Bold, którzy są członkami Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (z ang. EFRAG), doradzającej Komisji Europejskiej.   
Zespół Frank Bold wykorzystuje swoją gruntowną wiedzę na temat nadchodzących zmian w prawodawstwie europejskim i krajobrazie raportowania ESG, aby pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do zielonej transformacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu bezpośrednio z Brukseli, eksperci Frank Bold przeprowadzą przedsiębiorstwa przez zmiany legislacyjne i wesprą je w określeniu zasad wysokiej jakości raportowania ESG.   
Sprawdź, jak Frank Bold może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu. Skontaktuj się z nami!

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ