Porozumienie UE w sprawie zasad sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie muszą zapewnić szybkie wdrożenie

Komisja Europejska, Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej unijnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która precyzuje obowiązki w zakresie ujawniania informacji spoczywające na dużych przedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie, a także nakazuje opracowanie i przyjęcie obowiązkowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG).

Nowe przepisy wymagają od spółek raportowania planów transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., w tym koniecznych inwestycji. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przedstawiania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w konkretnych przedziałach czasowych oraz informacji na temat postępów w ich osiąganiu, a także do ujawniania stosowanych procesów due diligence, niekorzystnych skutków swojej działalności zidentyfikowanych w łańcuchach wartości oraz podjętych działań zapobiegawczych.  
Standardy UE będą opierać się na zasadzie podwójnej istotności, która mówi o tym, że przedsiębiorcy powinni nie tylko oceniać wpływ ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem na sytuację przedsiębiorstwa, ale też wpływ prowadzonej przez nich działalności na ludzi i planetę. Standardy będą zawierać dane ilościowe i jakościowe oraz obejmować informacje zarówno retrospektywne, jak i dotyczące przyszłego wpływu.  
Reforma CSRD i unijne standardy sprawozdawczości mają służyć rozwiązaniu zidentyfikowanego w obecnym stanie prawnym problemu dotyczącego jakości, spójności i porównywalności danych niefinansowych raportowanych przez spółki.  
Rada i Parlament Europejski muszą zatwierdzić porozumienie w sprawie CSRD, a państwa członkowskie będą zobowiązane do dokonania transpozycji przyjętych zasad do prawa krajowego w ciągu 18 miesięcy od publikacji dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE.  
Pierwsze spółki będą polegać nowym zasadom raportowania już w styczniu 2024 r. Oznacza to, że raporty niefinansowe za rok obrotowy 2024 będą musiały zostać sporządzone zgodnie z zasadami z CSRD. Zatem do tego czasu państwa członkowskie muszą transponować dyrektywę, tak aby spółki miały jasne wytyczne w sporządzaniu raportów. Ponadto państwa członkowskie będą musiały zdecydować czy skorzystać z przewidzianej w CSRD opcji opóźnienia zastosowania nowych przepisów w stosunku do nienotowanych na rynku regulowanym dużych spółek, które nie podlegają obecnie obowiązującej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (poprzedniczce CSRD).
– Należy jednak ostrzec, że takie opóźnienie groziłoby powstaniem Europy dwóch prędkości. Rządy które zdecydują się na taki krok postawią przedsiębiorstwa w swoich krajach w niekorzystnej pozycji, jeśli chodzi o dostęp do środków na inwestycje. Jakiekolwiek dalsze opóźnienia będą miały poważne konsekwencje dla realizacji europejskich wysiłków transformacyjnych. Wspieranie transformacji naszej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego jest bowiem niezbędnym elementem europejskiego Zielonego Ładu – powiedział Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Frank Bold w Polsce.
Inwestorzy i banki potrzebują dostępu do informacji na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne, a także wypełniać własne obowiązki regulacyjne. Wielu europejskich interesariuszy dało temu wyraz publikując w styczniu br. oświadczenie w sprawie pilnej potrzeby wdrożenia CSRD i standardów UE do 2024 r.  
– Bez adekwatnych i porównywalnych danych na temat zrównoważonego rozwoju przepływy finansowe nie będą dostatecznie wspierać przechodzenia na nieemisyjną gospodarkę, osiągnięcia celów i zobowiązań UE w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i praw człowieka, a także zmniejszenia zależności UE od paliw kopalnych – dodał Bartosz Kwiatkowski.
Komisja Europejska zobowiązała się do zakończenia zależności UE od rosyjskiej energii do 2027 r.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ